Şub 01, 2018 Osmaniye, REKLAMCILIK 0 comment

REKLAM ÇEŞİTLERİ

Osmaniye‘de kendi ölçeğinde gelişiyor. Eskiden basit iş yeri tabelaları ve levhaları var iken bu gün bakıldığında reklamcılık anlayışı Osmaniye içinde değişti. Büyükten küçüğe bir çok esnaf çeşitli alternatif reklamcılık anlayışını benimsediği uyguladığı gözüküyor.

Şimdilerde etrafa bakıldığında ışıklı tabela, led tabela, kayan yazı, folyo giydirme, araç kaplama ve el ilanı vs gibi bir çok çeşitlilik var.

Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de oldukça gelişmeler oldu. Günümüzde çok çeşitli reklam yapılmaktadır. Türlü açılardan gruplanarak reklam çeşitleri şöyle sıralanabilir;

1- Reklam yapanlar açısından
a) Üretici reklamı
b) Aracı reklamı
c) Hizmet işletmesi

2- Hedef Pazar açısından
a) Tüketicilere yönelik reklam
b) Aracılara yönelik reklam

3- Maksat açısından
a) Birincil talep yaratma maksadı güden reklam
b) Seçici talep yaratma maksadı güden reklam

4- İşlenen konu açısından
a) Doğrudan davranış yaratan reklam
b) Dolaylı davranış yaratan reklam

5- Mesai açısından
a) Mal reklamı
b) Kurumsal reklam

6- Ödeme açısından
a) Bireysel reklam
b) Ortaklaşa reklam

7- Coğrafi alan açısından
a) Yerel reklam
b) Ulusal reklam

 

REKLAMI YAPAN AÇISINDAN REKLAMLAR

Reklam üretici aracı yada hizmet işletmesi tarafından planlanıp uygulanır ve parası ödenir. Mal yada hizmet üreten işletmelerce (banka, sigorta işletmeleri gibi) yapılan reklamların yanısıra, perakendeci işletmeler de reklam yaparlar. Toptancıların da perakendecilere , üreticilere ve öteki toptancılara reklam yapmaları söz konusudur.

HEDEF PAZAR AÇISINDAN REKLAMLAR

Tüm reklamlar , ya son tüketicilere , ya üreticilere yada aracılara yöneliktirler. Üreticilere ve aracılara yönelik reklamlar ; ticari reklamlar tüketicilere yönelik reklamlarda tüketici reklamları diye adlandırılır. Aynı reklam araçları kullanılarak birden çok Pazar türüne bir malın reklamı yapılabilir.

MAKSAT AÇISINDAN REKLAMLAR

Reklam, ya birinci talebi, yada seçici talebi oluşturmak için yapılır. Birinci talebin oluşturulmasında belirli bir markaya değil, belirli bir çeşit mala karşı talep uyandırılır. Bu tür talep hiç bilinmeyen yeni bir mal için özellikle önemlidir. Birinci talep oluşturularak , söz konusu malın satışı artırılmak , pazarı genişletilmek amacı güdülür. Örneğin; marka dokuması halı üretenler yün halının yanı sıra , makine halısının pazarını büyütmek için reklam kampanyasına girişirler ve kampanyada söz konusu malın üstünlükleri reklam ederlerse , birincil talep yaratılmak isteniyor demektir.

Bir işletme belli markalı malına talep yaratmak için reklam yaparsa, seçici talebi oluşturmaya çalışıyor demektir. Saray makine dokuması halının reklamını yapan işletme, saray markasına alıcıları çekmeye çalışır. Seçici talebi yaratmak için yapılan reklam bir ölçüde birincil talebi yaratan elemanları da içerir. Kimi reklamlarda hemen kesinlikle seçici talebe yöneliktirler. Örneğin , tuz reklamında birincil talebin oluşturulmasına gerek yoktur. Ancak , nüfus artışı var olan talebi genişletir.

İŞLENEN KONU AÇISINDAN REKLAMLAR

Kimi reklamlar tüketicilerden doğrudan davranış, kimi reklamlar da dolaylı davranış yaratmak için yapılan reklam, umulan alıcıları reklam edilen malı hemen satın almaya yada mala ilişkin daha çok bilgi sağlamaya özendirir. Bu tür reklamı gören bir parekendeci, hemen siparişte bulunabilir.

Dolaylı davranış yaratmak için yapılan reklamın amacı, malı pazara tanıtmak ve malın benimsenmesini sağlamaktadır. Belirli marka mala karşı olumlu davranış yaratmaktadır. Söz konusu mal çeşidini satın alma kararı verilirken, reklam edilen markanın göz önüne alınacağı umulur. Buzdolabı otomobil gibi sık alınmayan yüksek fiyatlı malların reklamları, dolaylı davranış yaratma amacı güderler. Örneğin , Arçelik bu reklamı kullanır; bir aile buzdolabı almaya karar verdiğinde, marka olarak ta Arçelik i seçebilir.satış koşullarına ve mala bağlı hizmetlere ilişkin olarak yapılan reklamlarda malın satışını dolaylı olarak etkilemeyi amaçlarlar.
Tek bir reklamda her iki davranışın yaratılması da söz konusu olabilir. Örneğin bir büyük parekendeci mağaza belirli malların reklamını yaptığı gibi, aynı zamanda , kredi koşullarına , mağazadaki hizmetlilerin çalışma biçimlerine ilişkin bilgileri de verebilir.

MESAJ AÇISINDAN REKLAMLAR

Çoğu reklamlar mal reklamlarıdır. Bu tür reklamlarda , belirli bir malın yada belirli markalı bir malın satışını arttırma amacı güdülür. Bu tür reklamlar , üreticiler yada aracılar tarafından yapılır. Yapılan reklam , malın fiyat ve kalite gibi nitelikleriyle doğrudan ilgilidir.
Öte yandan, kimi reklamlarda kurumsal reklamlardır. Reklamı yapan işletme, pazarda saygınlık yaratmayı amaçlar. Belirli bir malı satma çabası göstermekten çok, işletmeye karşı olumlu davranış yaratmaya çalışır. Böylece , Pazar birimlerinin işletmeye karşı saygınlık duymasını sağlamak için çaba gösterebilir. Örneğin , işletme çevre kirlenmesine karşı ne gibi önlemlere başvurulduğunu reklamlarında açıklayabilir.

ÖDEME AÇISINDAN REKLAMLAR

Reklamın ücreti, ya üretici ya aracı tarafından ya da ortaklaşa ödenir.
Reklam ücretinin ortaklaşa ödenmesinin iki yolu vardır. Yatayına ortaklaşa ödeme ve dikeyine ortaklaşa ödeme. Birinci yaklaşımda aynı üretim yada dağıtım dalındaki bir grup işletme reklam ücretini aralarında paylaşır. Örneğin hazır giysi üreticileri birlikte büyük bir reklam kampanyası düzenleyebilirler. Bu tür reklamlarda birincil talebi yaratma amacı güdülür.
İkinci yaklaşımda , reklam giderleri , ayrı düzeydeki üreticiler ve aracılar tarafından ortaklaşa ödenir. Örneğin , tümleştirilmiş bir reklam kampanyası üretici ile dağıtım kanalının öteki üyeleri tarafından ortaklaşa yürütülür. Üretici hazırladığı reklamları kendi yöresinde kendi adına yayımlatması için aracı kuruma verir. Reklam ücreti ya tümüyle üretici tarafından ödenir, ya da üretici ölçüde aracılarında ödemeye katılmasını da öngörür.
Tüm bu reklam çeşitleri göz önüne alınıp bir karma oluşturulabilir. Örneğin üretici dolaylı davranış ve birincil talep yaratmak üzere yatayına ortaklaşa mal reklamını tüm tüketicilere yöneltebilir. Yalnız kimi karma biçimleri oluşturmak olanaksızdır.

COĞRAFİ ALAN AÇISINDAN REKLAMLAR

Reklam, coğrafi açıdan ulusal ve yerel reklam diye ikiye ayrılır. Ulusal reklam genellikle üreticiler tarafından yapılır. Yerel reklam ise çoğu kez parekendeciler tarafından yapılır. Yerel reklam ise, çoğu kez parekendeciler tarafından yapılır.
Gerçekte , coğrafi alan aşısından reklamın sınırları kesinlikle belirlenemez. Ulusal reklamda ülkenin kapsanması sözkonusu olmayabilir. Örneğin ulusal bir reklam aracı olarak T.V. seçildiğinde T.V. nin ulaşamadığı coğrafi alanların kapsanması söz konusu olmaz. Ama yinede ulusal reklamdan söz edilebilir.
Üreticinin reklamı , malın talebini oluşturmak için yapıldığına göre daha geniş bir alana reklamın yayılması gerekir. Ama , parekendeci tarafından yapılan reklamın geniş coğrafi alanlara yayılması gerekmez.

REKLAM ÇABALARININ ÖRGÜTLENMESİ

Reklam çabalarının örgütlenmesinde başlıca şu yaklaşımlar görülür.

1- Reklam işlevi , belli bir işlevsel bölümün görevleri arasında sayılır.
2- Ayrı bir reklam bölümü oluşturulur
3- Tüm reklam işleri, işletme dışında bir reklam ajansına göçerilir.
4- İşletme içinde oluşturulan reklam bölümü, bir reklam ajansıyla birlikte reklam işlerini yürütür.

İşletme küçükse ya da reklam pazarlama karmasının önemsiz bir elemanı ise, işletmede ayrıca bir reklam bölümü oluşturulmaz ; reklam çabaları satış bölümü tarafından yürütülür.
Gerçekte , reklam yapmak oldukça teknik bir işitir ve birbirinden oldukça ayrı bir uzmanlık dallarıyla ilgilidir. Bu nedenle , işletmeler , genellikle tüm reklam görevlerini bir reklam aracılığıyla yürütülür. Bir reklam bölümü oluştursalar bile , işletme dışında bir reklam ajansıyla yürütülür. Bir reklam bölümü oluştursalar bile işletme dışında bir reklam ajansıyla ilişki kurarlar.
Bu sayılan örgütleme yaklaşımlarından hangisi uygulanırsa uygulansın, reklam yanlızca reklam bölümü ya da ajansı tarafından yürütülen bir görev değildir. Reklam işletmenin satış,üretim ve finans bölümlerini yakından ilgilendirir. Bu bölümlerin yöneticileri ve işletmenin en üst yöneticisi, reklam planının hazırlanmasında ve uygulanmasında önemli rol oynarlar. Bu durumda reklam çabalarının bir grup kişinin elbirliği ile yürütmesinin gereği ortaya çıkar. Başka deyişle , işletme içinde bir reklam bölümü oluşturulduğunda , bu bölümün örgütteki yeri , tüm ilgili bölümler ve yöneticiler gözönüne alınarak belirlenmeli ve ilişkileri de ona göre düzenlenmelidir. Reklam ajansı tüm işlevi üstlenirse , hazırladığı reklam planını yine bir grup yönetici onaylamalı ve uygulamayı gözetmelidir.
Reklam bölümünün örgütlenmesinde , genel örgütlenme ilkelerine ve yöntemlerine uyulur. Örneğin , bölüm, ya mal çeşitine göre ya da reklam eylemlerinin çeşitine göre alt bölümlere ayrılır. Hem mal çeşiti hemde reklam görevleri birlikte gözönünde tutularak da örgütleme yapılır.